Poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon č. 106/1999), má CASRI povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může CASRI požádat o informaci písemně, způsobem uvedeným níže.

Podání žádosti


CASRI poskytne požadovanou informaci v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 

Pokud je žádost nesrozumitelná, nebo není-li dostatečně zřejmé, jaká informace je žadatelem dle zákona č. 106/1999 požadována, případně pokud je dotaz formulován příliš obecně, vyzve CASRI žadatele, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne ředitel CASRI o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.

Nevztahuje – li se požadovaná informace k působnosti CASRI, dojde k odložení žádosti a tato odůvodněná skutečnost bude sdělena žadateli v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti)

Pokud existuje zákonný důvod pro neposkytnutí informace, vydá ředitel CASRI rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle žadateli.

Po zpracování žádosti je žadatel vyrozuměn a vyzván k úhradě příslušných nákladů za poskytnuté informace (dle zveřejněného Ceníku nákladů). Po zaplacení je žadateli vydána požadovaná informace, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.

Způsoby podání žádosti

Žádost se zasílá písemně poštou, elektronicky nebo předáním na casri@casri.cz

Adresa

CASRI
Podbabská 1590/3
160 00 Praha 6

Podatelna

Podbabská 1590/3
160 00 Praha 6

Datová schránka

ID: pssgys9

Otvírací doba

Po - Pá
8.00 - 11.30
12.00 - 14.00

Ceník úhrad v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Položka

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena s DPH

Úhrada nákladů za vyhledávání informací za každou 1/2 hod. jednoho pracovníka

124 Kč

26 Kč

150 Kč

 

Formát A4

1-stranné kopírování

2,50 Kč

0,50 Kč

3 Kč

2-stranné kopírování

3,30 Kč

0,70 Kč

4 Kč

 

Formát A3

1-stranné kopírování

3,30 Kč

0,70 Kč

4 Kč

2-stranné kopírování

4 Kč

1 Kč

5 Kč

Vypálení dokumentace na CD nebo DVD

83 Kč

17 Kč

100 Kč

Náklady na odeslání informací žadateli

41 Kč

9 Kč

50 Kč

 

Platnost od: 1. 1. 2018

 

Žadatel může využít formulář  Žádost o poskytnutí informace


Žádost lze též formulovat volně s uvedením údajů daných zákonem:

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz