ja_mageia

Podbabská 3
160 00 Praha 6

IČO: 493 663 78
DIČ: CZ493 663 78

tel.: +420 973 204 641
fax: +420 233 338 162
casri@casri.cz
www.casri.cz             English version

O nás

Současnost
Aktivity CASRI jsou v současnosti rozsáhlé. Intenzivně se věnujeme především vědeckému servisu pro státní a resortní sportovní reprezentaci. Pro resort Ministerstva obrany řešíme úkoly týkající se optimalizace metod výcviku a tvorby systému komplexní péče o vojáky. Pro veřejnost nabízíme řadu služeb a produktů, které vycházejí z poznatků získaných v hlavním předmětu činnosti.

 • Vědecko-výzkumná činnost se orientuje především na tyto oblasti:
 1. objektivizace sportovního výkonu
 2. optimalizace pohybové aktivity vojáků i běžné populace
 3. zdravotně preventivní vyšetření
 4. prevence sociálně nežádoucích jevů
 5. screeningové sledování aktuálního stavu organizmu vojáků
 6. vývoj a ověřování metod pro výběr a výcvik vojenského personálu
 7. adaptace organizmu na extrémní zátěže
 8. sledování psychofyziologických projevů při zátěžiCASRI se skládá z následujících laboratoří:

 • Laboratoř funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství

- řeší úkoly racionalizace  a specifikace funkčních laboratorních vyšetření a zátěžové diagnostiky
- vypracovává nové postupy  pro objektivizaci funkčních parametrů
- podílí se na vývoji speciálních dietních doplňkových prostředků a analyzuje jejich efekt na sportovní výkon
- provádí  analýzy individuálního pohybového režimu včetně návrhů optimalizace

NABÍDKA:Měření podkožního tuku

 1. maximální i submaximální zátěžové testy na běžeckém pásu, bicyklovém ergometru a veslařské lavici
 2. spiroergometrie
 3. antropometrie
 4. aspexe
 5. měření krevního tlaku
 • Laboratoř biochemická

- provádí základní spektrum klinicko-biochemických vyšetření pro servisní zabezpečení vybraných sportovců a vojáků
- provádí speciální biochemická vyšetření ve spolupráci se specializovanými klinicko-biochemickými pracovišti v ČR
- provádí výzkumnou činnost v oblasti biochemického sledování organizmu v extrémních zátěžích

NABÍDKA:

 1. biochemická vyšetření po celém území ČR podle potřeb zadavatele
 • Laboratoř lidské motoriky

- je vybavena nejnovější technikou pro provádění komplexní biomechanické analýzy lidského pohybu a testování silových schopností
- úzce spolupracuje s fyzioterapeuty při prevenci a léčbě obtíží pohybového aparátu včetně tvorby stélek do obuvy a doporučení vhodné sportovní obuvi

NABÍDKA:

 1. časové analýzy (měření pomocí fotobuněk)
 2. měření rychlostí
 3. digitální ukazatele času
 4. kinogramy
 5. 3D kinematické analýzy
 6. testování silových schopností
 7. tvorba metodických videomateriálů
 8. vyšetření došlapu a celkové techniky běhu
 9. modelace ortopedických vložek
 10. rychloběžné videokamery (až 500 obr./sec.)
 • Laboratoř psychologická

- zabezpečuje psychologickou podporu a pomoc sportovcům, vojákům a občanům
- vyvíjí nové metody psychologického vyšetření
- vyhodnocuje výsledky psychologického vyšetření v rámci obranného výzkumu

NABÍDKA:

1.    Psychologické podpory při:

 1. doladění psychické kondice na vrcholový výkon před důležitým sportovním utkáním a závody
 2. překonávání nepříjemných životních situací
 3. řešení osobnostních krizí
 4. výběru studijního oboru, pracovního uplatnění a životního partnera


2.    Psychologické pomoci při:

 1. odpovědi na otázku „jaký jsem“
 2. rozhodování o novém zaměření svého života
 3. zařazení sportovce do skupiny u kolektivních sportů
 4. skloubení  činnosti trenéra a sportovce

 


 

Historie

CASRI bylo vytvořeno v  roce 1974 jako desetičlenný tým k zabezpečení  tréninkové přípravy vrcholových sportovců. Tyto laboratoře měly zajistit aktuální kontrolu armádních sportovních družstev rozmístěných  na teritoriu Čech, Moravy a Slovenska a vybraných reprezentačních týmů. Jedna laboratoř vybavená jako fyziologicky-biochemická  umožňovala komplexní spiroergometrické vyšetření na bicyklovém  ergometru a základní biochemickou analýzu krve a moče. Druhá laboratoř vybavená jako psycho-motorická umožňovala komplexní dynamometrické vyšetření maximální svalové síly a laboratorní  psychomotorické testy. Navíc zde bylo mobilní  zařízení  pro  telemetrické   sledování  EKG,  EEG,  EMG a dechové frekvence.

V letech 1981-1984 se vedle zabezpečení provozu pojízdných laboratoří budovala  materiální základna pro  terénní biochemický servis jednotlivých ASD a reprezentačních družstev. Byly vytvořeny i předpoklady  k širší metodické a  konzultační činnosti pro pracovníky realizačních týmů.

Od roku 1988 je postupně pracoviště transformováno do dnešní podoby, kdy pro stacionární provoz jsou organizačně, personálně i materiálně vytvořeny laboratoře pedagogicko-psychologická, biochemie,  fyziologie, biomechaniky, výpočetní techniky a vývojová. Pro zabezpečení terénního sledování je k dispozici universální pojízdná laboratoř UNILAB.

Během své  existence prošlo pracoviště  řadou změn organizačních i  formálních. Při svém vzniku  bylo nazváno Vědeckovýzkumné pracoviště  vrcholového sportu  ČSLA, později  bylo začleněno  do Správy  vrcholového sportu  ČSLA  jako  oddělení vědy  a výzkumu, v roce 1988 bylo  vytvořeno nejprve Prozatímní pracoviště  vědy a výzkumu a následně  opět Vědeckovýzkumné pracoviště vrcholového sportu ČSA. Dnem 1.1.1991 vzniklo Vědecké a servisní pracoviště  vrcholového sportu  ČSA, které bylo podřízeno náčelníkovi STVS FMO. Od 1.12.1991 bylo pracoviště součástí nově vytvořeného Armádního centra tělesné výchovy a sportu Praha. Od 1.1.1993 bylo pracoviště přetransformováno do příspěvkové organizace Ministerstva obrany s názvem Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu. V obchodním styku používáme název CASRI.

 


 

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, jež byla schválena usnesením vlády ze dne 16. 1. 2013 č. 39, stanovuje svým úkolem č. 2.2.4. zveřejňování poradců a poradních orgánů a povinné zveřejnění příslušných smluv.

CASRI p.o. v souvislosti s tímto nařízením prohlašuje, že v období od 1.1.2014 do 31.3.2014 neuzavřel žádnou výše zmíněnou smlouvu.

Protikorupční program CASRI

Kontakty

Životopisy